Skip to Content
七 weather; seasons
I am learning to:
城市天气预报
台湾天气 Táiwān tiānqì
纽约的天气
美东大雪
天气预报 Tiānqì yùbào (weather forecast)
Weather forecast listening activity answer key:
功课 [Gōngkè]
中文C同学们 的 天气句子
Quizlet List
下雨歌
tǎoyàn xiàyǔtiān
Find all the weather words in this song. Zhè shǒu ge yǒu jǐ ge tiānqì de zì?
哭了
中文歌